Машински факултет
Универзитета у Београду

Проф. др Драгутин Љ. Дебељковић

 • Звање:Редовни професор
 • Време пријема: уторком од 12 - 14 часова
 • Кабинет:
 • Tefefon: (+381) 3302 208
 • E-mejl: ddebeljkovic@mas.bg.ac.rs

Dr Dragutin Lj. Debeljković, Professor of Control Engineeering

Др Драгутин Љ. Дебељковић рођен је у Београду 30.12.1950. год.

На Машинском факултету Универзитета у Београду је дипломирао, магистрирао и докторирао 1974, 1977, 1979 године, следствено.

За асистента изабран је 1975, у звање доцента 1980, ванредног професора 1990, а у звање редовног професора, за предмета Пројектовање линеарних система и Динамика објеката и процеса 1994. године а све на Катедри за аутоматско управљање Машинског факултета Универзитета у Београду.

2002. године избаран је за Члана Научног друштва Србије.

Регионални је уредник и члан уређивачког одбора међународног часописа International Journal of Information and System Science (Canada) од 2004. године.

2009. године био је добитник престижне награде „Војисалв Стојановић“ коју додељује Удружење универзитетских професора и научника Србије а за област образовно – педагошког деловања.

Др Д. Љ. Дебељковић објавио:

 • 2 (две) монографије међународног значаја
 • 3 (три) поглавља у научним монографиjама међународног значаја
 • 5 научних монографија
 • 34 монографија националног значаја,
 • 17 радова у водећем међународним часописима са SCI листе, укупно, 46 радова у међународним часописима,
 • 123 рада штампаних у зборницима и сопштених на међународним конференцијама,
 • 95 радова штампаних у водећим часописима националног значаја
 • 90 радова штампаних у зборницима и саопштених на конференцијама националног значаја,
 • 15 уџбеника,
 • 4 збирке задатака за потребе студената Машинских факултета и виших школа сродних струка.

Радови Др Д.Љ.Дебељковића могу се поделити на неколико тематских области.

Математичко моделирање струјно-термичких процеса, који укључују како пренос масе тако и пренос толоте представљају прву и перманентну преокупацију кандидата и првенствено се односе на динамику рекупативних размењивача толоте са једнофазним и двофазним струјањем радних флуида. 1985.год. појавом коауторског рада са prof. D. H. Owensom (IMA Journal of Math. and Information) почиње интезивно и пионирско бављење проблематиком љапуновске и нељапуновске стабилности сингуларних система. Нешто касније последње поменути коцепт успешно се проширује на различите класе линеарних система са кашњењем.

Упоредо са овим областима, перманентно ради и на проширивању идеја параметарских метода како на системе са кашњењем тако и на системе са расподељеним параметрима.

Све ове тематске области кандидата презентоване су у раније поменутим радовима а прикупљени и свеобухватно приказани у наведеним научним и стручним монографијама међународног и националног значаја.

Цитираност његових радова износи 81 (Scopus), од чега се највише помиње коауторски рад са prof. D.H.Owensom (Exeter University, Davon, UK).

Узимајући у обзир само публицистичку делатност проф. др Д. Љ. Дебељковића, исказану кроз објављене монографије и уџбеника она износи више од 35 000 страна писаног текста са више од 350 радова објављених у реномираним иностраним и националним часописима и/или саопштених на међународним и домаћим научно-стручним конференцијама.

Др Д.Љ.Дебељковић био је у више наврата позван да рецензира радове предложене за штампу у угледним међународним часописма као што су: IEEE Transaction on Automatic Control, Automatica (IFAC), IEE Proc., System and Control Letters, Journal of Franklin Institute, International Journal of System Science, AMSE, итд., као и фундаменталне уџбенике из области аутоматског управљања намењене студентима Свеучилишта у Загребу.

У току свог наставничког деловања на Машинском факултету у Београду, Др Д. Љ. Дебељковић, изводио је наставу из предмета Пројектовање линеарних система, Синтеза линеарних система и Динамика објеката и процеса на редовним студијама а из предмета: Стохастички системи, Идентификација система, Системи са кашњењем, Стохастичка идентификација и Сингуларни системи на последипломским студијама.

Његове наставничке активности биле су дужи низ година присутне на Техничком Факултету у Приштини, Рударско - геолошком факултету у Београду, Технолошком факултету у Лесковцу, као и на Вишим техничким школама у Пожаревцу и Зрењанину и Вишој железничкој школи у Београду.

Руководио је израдом 390 дипломских радова и 45 магистарских теза.

Код Др Д. Љ. Дебељковића, проф., као ментора, докторирало је 12 кандидата а тренутно руководи израдом још 4 докторских дисертација.

Стручна делатност Др Д. Љ. Дебељковића огледа се у учествовању и руковођењу научно - истраживачких пројеката које финансира МНТ Србије фундаменталног, стратешког и иновационог карактера као и у сарадњи на развојним пројектима за потребе привреде.

У том смислу био је руководилац два Пројекта технолошког развоја, једног Пројекта из националног програма Енергетске ефикасности а од 1995. године стални учесник пројеката Основних истраживања и повремено пројеката технолошког развоја и иновационог карактера.

Др Д. Љ. Дебељковић остварио је значајну међународну сарадњу која је била реализована преко Британског Савета и University of Stratchclyde i University of Exeter, у два наврата, а у току петодишњих периода који покривају временске размаке од 1985 - 1989.године и 1992 -1996.године.

Од међународних признања посебно се истиче петомесечна FULBRIGHT-ова стипендија реализована 1991.године на Rutgers University (USA) и DAAD – ова двомесечна стипендија на Wuppertal University (Germany) у периоду септембар-октобар 1999. године, DAAD – ова двомесечна стипендија на Technical University Dresden (Germany) у периоду јуни -јули 2003.године, DAAD – ова двомесечна стипендија на RWTH University of Aachen (Germany) у периоду септембар-новембар 2008. године и DAAD – ова једномесечна стипендија на Ruhr University of Bochum (Germany) u пeриoду septembar 2009. гoдинe.

1985.године изабран је за експерта Организације Уједнињених нација (UNIDO I TARS) за област аутоматског управљања.

Одржао је неколико предавања по позиву од којих је најзначајније излагање на IEEE Prиnceton Sectиon on Cиrcuиts and Systems 1991.god. током боравака у USA, као и предавања на City University of Hong Kong крајем 1995.год. и почетком 2001.год. на The University of Hong Kong.

У два наврата, као гост Кинеске академије наука, држао је семинаре на South-eastern University of Shenyang (Chиna), током 2002 и 2004.године.

На позив истог домаћина, проф. Дебељковић, је у мају 2009. године, одржао циклус предавања на Институту за матерматику Кинеске академије наука у Пекингу из области љапуновске и нељапуновске стабилности сингуларних система са чистим временским кашњењем.

Као посебно признање за целокупни научно – истраживачки рад међународног значаја преложен је и изабран за члана (известиоца) Комисије за писање Реферата за избор Dr Sarah Koskie у звање ванредног професора на Универзитету (Сједињене америчке државе).

Стални је члан AMSE (Association for the advancement of modelling and simulation techniques in entrprise - France), član Управног одбора секције за аутоматизацију SMETSA а раније члан USAUM-а и JUREME.

Регионални (за Европу) је уредник међународног часописа IJISS (Canada), од 2002.год.

Члан је уређивачког одбора националног часописа DIT а био је и члан саветодавног одбора часописа међунараодног значаја Fullerenes and Nanotubes Revиew.

2006. године изабран је за члана жирија фондације АНДРЕЈЕВИЋ за доделу престижних награда у области публицистичке делатности .

2008. године од стране Војно техничког института Србије додељена му је ПЛАКЕТА за успешно ангажовање у редацијском одбору часописа Science Technical Review.

Др Д.Љ.Дебељковић био је шеф Катедре за аутоматско управљање у периодима од 1984 до 1988 године и од 1998 до средине 2001.год.

Био је више пута члан Савета Машинског факултета и у два мандата члан Већа електротеничких наука Универзитеат у Београду.

Од маја месеца 2009. године члан је Већа техничких наука Универзитета у Београду.

Јануара месеца 2010. године избарн је за члана Матичног одбора за машинство.

Од априла 2010. године члан је Комисије за акредитацију и проверу квалитета

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране