Машински факултет
Универзитета у Београду

Правци развоја Катедре

Катедра за аутоматско управљање има велике могућности да учествује и да значајан допринос убрзаном привредном препороду и даљем развоју Србије на основу кадровског потенцијала, богатог искуства и акумулираног, до сада недовољно искоришћеног знања и резултата. То проистиче из тога што не постоји објекат и процес у машинској техници (сва енергетска постројења, машина алатка, аутомобил, хемијска постројења, брод, летелица, итд.) који не изискује квалитетно управљање за његово правилно функционисање уз задовољавајућу прецизност, квалитет, поузданост, профитабилност, продуктивност и безбедност.

План даљег развоја Катедре подразумева одржавање досадашњег и даљег подизања нивоа и квалитета истраживања, сарадње са другим домаћим и иностраним универзитетима, сарадње са индустријом и другим привредним организацијама кроз искоришћавање досадашњих и будућих резултата истраживања у виду заједничких пројеката, све у циљу посредног и непосредног укључивања привреде Србије у савремене светске токове размене роба, услуга и капитала. При томе је од примарног заначаја искоришћавање досадашњег искуства, контаката и значајне сарадње коју је Катедра остварила са многим значајним научно-стручним институцијама у свету. На образовном плану тежиће се сталном усавршавању наставних планова и програма, одржавању и даљем подизању њиховог нивоа како би се остварила сагласност са европским и светским стандардима високог образовања и што бољи квалитет дипломираних машинских инжењера за аутомaтско управљање. Такође тежиће се обнављању и подизању нивоа знања стручњака из привреде кроз организовање периодичних семинара.

© Катедра за аутоматско управљање
Београд 2008.
Врх стране